หนังสือมอบอำนาจรับเงินงวดทั้ง3 งวด
  หนังสือมอบอำนาจรับเงินงวดแต่ละงวด (ระบุงวดที่ 1, งวดที่ 2, งวดที่ 3)
  ประกาศผลการพิจารณา ข้อเสนอโครงการฯ รอบที่ 8 
  กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการรอบที่ 8 พร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ณ สำนักงาน
   นโยบายและแผนพลังงาน ชั้น 2  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้
  รับลงทะเบียน รับสมัครยื่นข้อเสนอโครงการรอบที่8 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2553
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการลงนามในสัญญา และเอกสารรายงานความก้าวหน้า
  DSM Login